Інструкція з охорони праці технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва містить обов’язкові вимоги з охорони праці для технолога при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва (далі — технолог).

Пройдіть онлайн-тест з питань охорони праці

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

1.3. Працювати технологом може особа, яка досягла 18-річного віку, отримала базову вищу освіту відповідного напряму, має досвід роботи на інженерно-технічних посадах, пройшла навчання з безпечних методів і прийомів виконання роботи, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці, має відповідну групу з електробезпеки та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.4. Технолог має знати:

 • нормативно-правові акти з питань організації виробництва в тваринництві, а також державні стандарти на продукцію в цій галузі;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, організації праці та управління в тваринництві;
 • технологію виробництва і переробки продукції тваринництва, наукові досягнення і передовий досвід у цій галузі;
 • методи оцінки екстер’єру тварин, поживності кормів, принципи нормованої годівлі тварин, параметри мікроклімату тваринницьких ферм;
 • технічні вимоги до інструменту та технологічної оснастки, що застосовується на підприємстві;
 • законодавство України з охорони праці, правила будови і безпечної експлуатації, машин, механізмів та засобів механізації, правила безпечної роботи з інструментом і пристроями, правила пожежної безпеки.

Як уникнути штрафів за порушення вимог пожежної безпеки

1.5. На технолога можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як:

 • нервово-психологічні та емоційні навантаження;
 • підвищений рівень шуму;
 • ураження електричним струмом;
 • інші негативні фактори.

1.6. Технолог повинен:

 • забезпечувати підвищення ефективності та рентабельності виробництва тваринницької продукції на підприємстві;
 • впроваджувати енергозберігальні технології, створювати обґрунтовані умови щодо утримання і вирощування тварин, розробляти з цією метою збалансовані режими і техніку їх годівлі, раціональні норми використання кормів і пасовищ;
 • з використанням комп’ютерних технологій забезпечувати ведення племінного обліку класифікації тварин за типом, генетичним походженням і оцінкою їх продуктивності;
 • організовувати облік та складання звітності з технології виробництва тваринницької продукції;
 • контролювати додержання технологічних вимог під час переробки молока, м’яса та іншої продукції тваринництва, визначати норми виходу продукції під час її виготовлення та втрати сировини;
 • здійснювати заходи з удосконалення механізації та автоматизації виробничих процесів, впровадження прогресивних форм організації праці та інше;
 • контролювати дотримання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.7. Під час роботи технолог забезпечується засобами індивідуального захисту з урахуванням галузевих норм та відповідно до вимог законодавства.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи технолог повинен:

 • одягти спецодяг та спецвзуття;
 • оглянути і впорядкувати робоче місце;
 • визначити технологічне змінне завдання;
 • ознайомитись зі станом і умовами праці на виробничих місцях та технологічних ділянках, станом налаштування обладнання до роботи за режимами, що зазначені в технологічній документації, перевірити забезпеченість робочих місць інвентарем і матеріалами тощо.

2.2. Вжити заходів щодо усунення виявлених несправностей обладнання, інвентарю тощо.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

Під час роботи технолог:

3.1. Забезпечує виконання всіх операцій з виробництва продукції тваринництва згідно з технологічною документацією.

3.2. Здійснює нагляд за правильною експлуатацією устаткування, проведенням планово-запобіжного ремонту, вивчає причини його передчасного зношування, розробляє заходи щодо підвищення якості та стійкості обладнання.

3.3. Перевіряє наявність і справність огороджень небезпечних зон, заземлення корпусів електроустановок, опалення, освітлення, вентиляційних систем та іншого обладнання.

3.4. Здійснює контроль за концентрацією шкідливих речовин у повітрі робочої зони тваринницьких комплексів, за рівнями шуму та вібрації, освітленості, випромінювань та інших шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

3.5. Перевіряє наявність у підрозділах підприємства комплекту нормативних правових актів, що містять вимоги з охорони праці відповідно до специфіки діяльності, локальних актів підприємства (накази, розпорядження, колективний договір, графіки проведення періодичних медичних обстежень працівників підрозділу та інше), а також своєчасність ознайомлення працівників із цими документами.

3.6. Сприяє здійсненню заходів із проведення навчання працівників безпечним методам і прийомам виконання робіт та надання домедичної допомоги потерпілим на виробництві, а також проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці.

3.7. Вносить керівництву підприємства пропозиції про заохочення працівників, про накладення дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни та правил охорони праці;

3.8. Забезпечує виконання розпоряджень керівництва підприємства, а також приписів посадових осіб органів державного нагляду і контролю з питань охорони праці.

Інструкція з охорони праці технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва
Ірина Шкарівськаадвокат, постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Згідно з Планом заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) Держпраці у 2020 році здійснить 16 905 перевірок підприємств. Суб’єктам господарювання потрібно знати не лише про те, як підготвуватися до приїзду інспекторів, а також

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно проконтролювати відключення устаткування від джерел живлення.

4.2. Забезпечити:

 • прибирання приміщень і території тваринницьких комплексів;
 • складання інструментів, пристосувань і матеріалів у відведені для зберігання місця;
 • оформлення відповідної технологічної змінної документації тощо.

4.3. Повідомити керівництво про закінчення роботи та виявленні несправності обладнання і механізмів, інші нештатні ситуації та вжиті заходи реагування.

4.4. Зняти спецодяг і взуття та прибрати у відведене для зберігання місце. Умитись (прийняти душ), переодягтися.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно забезпечити від’єднання обладнання від джерела живлення, вивести працівників із небезпечної зони, огородити її та повідомити про інцидент керівництво підприємства.

5.2. У разі пожежі слід також негайно припинити роботу, вивести працівників із небезпечної зони, доповісти про подію керівництву, за необхідності викликати службу порятунку та приступити до гасіння пожежі, використовуючи наявні засоби пожежогасіння.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді