Призначення відповідального за електрогосподарство

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Особа, відповідальна за електрогосподарство, повинна мати відповідну групу з електробезпеки та вищу освіту за напрямом (спеціальністю) енергетичного профілю, а також відповідний стаж роботи за цим напрямом. Детальніше — у статті.

Нормативне регулювання

Керівник підприємства зобов’язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів. Це, зокрема:

 • Правила улаштування електроустановок, затверджених наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476 (ПУЕ);
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258 (ПТЕЕС);
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4 (ПБЕЕС).

Підстава — п. 1.3.1 ПБЕЕС, а також пп. 1.3 — 1.9 розділу ІV ПТЕЕС. 

Для безпечної експлуатації електроустановок у споживача створюють електротехнічну службу. Кількість електротехнічних працівників у ній залежить від класу напруги живлення і складності робіт з обслуговування електроустановок.

Щоб організувати експлуатацію електроустановок, керівник призначає особу, відповідальну за електрогосподарство.

Призначення відповідального за електрогосподарство

Відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства призначають з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку згідно з вимогами вказаних вище нормативних актів, а також відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Керівник підприємства має також призначити працівника, який буде заміщати особу, відповідальну за електрогосподарство, у разі її відсутності (відпустка, хвороба).

Розпорядчий документ щодо призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, та особи, яка буде її заміщати, видається після успішної перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок, пожежної безпеки і охорони праці та присвоєння цим особам ІV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу до 1 кВ або V групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ.

Вимоги до відповідального за електрогосподарство

Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, повинна мати не лише відповідну групу з електробезпеки та освіту за відповідним напрямом (спеціальністю) електротехнічного або електромеханічного профілю, а й стаж роботи за цим напрямом, зокрема:

 • для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр — не менше 1 року;
 • для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр — не менше 2 років.

Якщо споживачем використовуються електроустановки II та III категорій з надійності електропостачання на напругу до 1 кВ, допускається, як виняток, призначати особу, відповідальну за електрогосподарство споживача, з числа працівників, які мають групу з електробезпеки не нижче ІV та стаж роботи:

 • з професійно-технічною освітою за відповідним напрямом (спеціальністю) — не менше 3 років;
 • з повною загальною середньою освітою, яка пройшла спеціальну підготовку, — не менше 4 років.

У разі економічної недоцільності створення електротехнічної служби (відділу, групи) електроустановки споживача передаються за договором на обслуговування спеціалізованій організації.

Також керівник споживача може призначати особу, відповідальну за електрогосподарство, для своїх структурних підрозділів.

Призначення відповідального за електрогосподарствоЗверніть увагу! Виконання обов’язків особи, відповідальної за електрогосподарство, або її заступника, може здійснюватися і за сумісництвом.

За наявності у споживача посади головного енергетика обов’язки особи, відповідальної за електрогосподарство, як правило, покладаються на нього. Також допускається покладання виконання обов’язків особи, відповідальної за електрогосподарство, на заступника головного енергетика.

Споживачам, у яких встановлена потужність електроустановок не перевищує 10 кВ, заступника особи, відповідальної за електрогосподарство, можна не призначати.

Коли можна не призначати відповідальну особу

У споживачів, які належать до населення і є власниками електроустановок на напругу понад 1 кВ, особа, відповідальна за електрогосподарство, не призначається, проте експлуатація електроустановок допускається у разі, якщо власник має V групу з електробезпеки або він уклав договір про надання послуг щодо обслуговування цих електроустановок з електропередавальною або спеціалізованою організацією.

ПТЕЕС також передбачено, що особу, відповідальну за електрогосподарство, можуть не призначати споживачі, які мають один несекціонований ввідно-розподільний пристрій напругою до 380 В та електрогосподарство, яке складається з електропобутових і освітлювальних приладів, що розміщені в приміщеннях без підвищеної небезпеки і не перебувають у вибухо- та пожежонебезпечних зонах.

Керівник споживача після того, як електропередавальна організація провела йому інструктаж з технічної експлуатації електроустановок, відповідає за організацію технічної і безпечної експлуатації таких електроустановок і умов електроспоживання.

Інструктаж проводять в обсязі, що відповідає II групі з електробезпеки, коли укладають або переоформлюють договір про постачання електроенергії.

Дізнайтеся більше про інформаційні ресурси з охорони праці_Журнал

Дізнайтеся більше про інформаційні ресурси з охорони праці_Журнал

Перейти до відео

Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, а також керівники і спеціалісти технологічних служб зобов’язані своєчасно та належним чином виконувати свої обов’язки. Вони відповідають у межах своїх повноважень за належне виконання вимог, встановлених у ПТЕЕС та ПБЕЕС та у відповідних посадових інструкціях.

Обов’язки відповідального за електрогосподарство

Особа, відповідальна за електрогосподарство має забезпечити, щоб на підприємстві:

а) розробляли та проводили організаційні і технічні заходи, а саме:

 • утримували електроустановки у робочому стані, експлуатували їх згідно з ПТЕЕС, ПУЕ, ПБЕЕС, інструкціями з охорони праці та іншими нормативними документами;
 • дотримувалися заданих електропередавальною організацією режимів електроспоживання і договірних умов споживання електричної енергії та потужності;
 • вживали заходів, щоб підготувати електроустановки до роботи в осінньо-зимовий період;
 • раціонально використовували електричну енергію;
 • забезпечували оптимальні режими перетікання реактивної електроенергії та економічні режими роботи компенсувальних пристроїв;
 • впроваджували автоматизовані системи і прилади вимірювання та обліку електричної енергії;
 • проводили своєчасний і якісний ремонт електроустановок;
 • запобігали аваріям та травматизму в електроустановках;
 • забезпечували безпечну експлуатацію електроустановок;
 • підвищували надійність роботи електроустановок;
 • проводили навчання і перевірку знань ПТЕЕС, ПБЕЕС, ПУЕ, Правил № 1417, посадових й експлуатаційних інструкцій та інструкцій з охорони праці для електротехнічних працівників;
 • забезпечували охорону навколишнього середовища залежно від покладених функцій;

б) удосконалювали мережу електропостачання з виділенням на резервні зовнішні живильні лінії струмоприймачів екологічної та аварійної броні;

в) підвищували рівень промислової безпеки, розробляли комплекс заходів, щоб запобігти травматизму, загибелі тварин, пошкодженню обладнання, можливим негативним екологічним та іншим наслідкам у разі, якщо припиниться або обмежиться електропостачання;

МИХАЙЛО ЧЕМЕРИС експерт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому?

г) експлуатували електроустановки відповідно до Інструкції з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, затвердженої наказом Мінпаливенерго від 04.08.2006 № 270;

ґ) розробляли та дотримувалися норм витрат палива, електричної енергії, своєчасно їх переглядали під час удосконалення технології виробництва та впровадження нової техніки;

д) організовували експертне обстеження (технічне діагностування) електроустановок;

е) вели облік та контроль за споживанням електричної енергії і потужності та розробляли заходи щодо їх зниження; виконували встановлені режими електроспоживання;

є) розробляли із залученням технологічних та інших підрозділів, а також спеціалізованих інститутів і проєктних організацій перспективні плани зниження енергоємності продукції, впровадження енергозберігаючих технологій, теплоутилізаційних установок, використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів, запровадження прогресивних форм економічного стимулювання;

ж) проводили облік та аналіз нещасних випадків, що сталися в електрогосподарстві, а також вживали заходів, щоб усунути їх причини;

з) розробляли інструкції з експлуатації електроустановок та мереж, інструкції з охорони праці і пожежної безпеки та програми підготовки персоналу для працівників електротехнічної служби;

и) надавали інформацію на вимогу Держенергонагляду відповідно до нормативних документів;

і) вели документацію з електрогосподарства відповідно до нормативних документів;

ї) дотримувалися санітарних норм і правил щодо умов праці на робочих місцях працівників згідно з розділом VІ ПТЕЕС.

Підстава — пункт 1.12 глави 1 розділу ІV ПТЕЕС.

Підсумковий тест із охорони праці — 2023

Обов’язки спеціалізованої організації щодо обслуговування та/або експлуатації електроустановок визначають у договорі про надання послуг щодо обслуговування електроустановок з електропередавальною або спеціалізованою організацією.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді