Правила пожежної безпеки для підприємств енергетичної галузі

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України наказом від 26.09.2018 р. № 491 затвердило Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України. На кого поширюються ці Правила, які вимоги встановлюють щодо організації підготовки персоналу енергетичних підприємств і організацій — читайте далі.

Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

Загальні положення

Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України (далі — Правила № 491) є обов’язковими для всіх енергетичних підприємств. Вони встановлюють загальні вимоги щодо пожежної безпеки будівель, споруд та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування енергетичних підприємств, що експлуатують, будівельних майданчиків, а також до проведення будівельних робіт.

Під час забезпечення пожежної безпеки на енергетичних підприємствах слід керуватися нормативно-правовими актами та нормативними документами, які регламентують вимоги пожежної безпеки та не знижують вимоги Правил № 491.

Все про пожежну безпеку в одній тематичці

Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

Забезпечення пожежної безпеки на підприємстві — це складова виробничої та іншої діяльності посадових осіб і персоналу енергетичних підприємств.

Керівник підприємства зобов’язаний:

 • визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки;
 • призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.

На кожному енергетичному підприємстві мають бути розроблені згідно з основними вимогами до документації з пожежної безпеки загальнооб’єктові інструкції про заходи пожежної безпеки та інструкції для кожного приміщення (цеху, складу, майстерні, лабораторії, дільниці тощо).

Працівники підприємств мають вивчати такі інструкції під час проходження протипожежних інструктажів, спеціального навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму, а також в системі виробничого навчання. Текст інструкцій має вивішуватися у загальнодоступних місцях.

Керівник енергетичного підприємства або визначена ним посадова особа мають перевіряти інструкції, положення та інші нормативні документи у сфері пожежної безпеки, які діють на підприємстві. Що враховують під час перевірки: протипожежний стан об’єкта, відповідність нормативного документа чинному законодавству України, рівень розвитку науки і техніки станом на дату перевірки, вітчизняний та зарубіжний досвід у цій галузі та ін.

За потреби перевірка має проводитися у разі розробки нових, пов’язаних із чинним документом, нормативно-правових актів та нормативних документів, однак не рідше ніж раз на три роки.

На кожному об’єкті енергетичних підприємств наказом / інструкцією має бути встановлений відповідний протипожежний режим. Він включає:

 • порядок утримання шляхів евакуації;
 • визначення спеціальних місць для куріння;
 • застосування побутових нагрівальних приладів;
 • порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (зокрема зварювальних);
 • правила проїзду та стоянки транспортних засобів;
 • порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого ганчір’я та спецодягу, очищення повітропроводів вентиляційних систем від горючих відходів;
 • порядок відключення від мережі електрообладнання та вентиляційних систем у випадку пожежі;
 • порядок проходження посадовими особами навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів, занять та перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних осіб за їх проведення;
 • порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту;
 • порядок проведення планово-запобіжних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;
 • дії працівників у разі виявлення пожежі;
 • тощо.

Будинки, приміщення, територія об’єкта мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки.

Швидкий тест: на якому малюнку правильно зображено знак

«Куріння заборонено!»?

знаки пожежної безпекиМісця для курінняМісця для курінняМісця для куріння
Варіант 1Варіант 2Варіант 3Варіант 4

Всі варіанти допустимі

Для сторожів, вахтерів, вартових та інших працівників охорони має бути розроблена відповідна інструкція. У ній потрібно визначити їхні обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, а також встановити, кого з посадових осіб потрібно викликати у нічний час при пожежі.

Відповідно, працівники охорони повинні мати список посадових осіб об’єкта, в якому вказано, де вони проживають, та телефони для зв’язку.

Інструктажі з питань пожежної безпеки

Порядок організації спеціального навчання, перевірки знань та проведення інструктажів з питань пожежної безпеки на енергетичних підприємствах здійснюється відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2013 № 444.

Працівники під час прийняття на роботу та за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки. Правила пожежної безпеки для підприємств енергетичної галузі вказують: осіб, які не пройшли інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, допускати до роботи заборонено.

Інструктажі з питань пожежної безпеки розподіляються та проводяться:

1) за призначенням та часом проведення інструктажі з питань пожежної безпеки поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий;

2) вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (незалежно від того постійна вона чи тимчасова), а також з особами, які прибули на енергетичне підприємство у відрядження, на виробничу практику або навчання і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі.

Вступний протипожежний інструктаж

Проводиться на підставі чинних на енергетичному підприємстві правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки у спеціально обладнаному для цього приміщенні фахівцем, на якого наказом покладені ці обов’язки.

Програму для проведення вступного протипожежного інструктажу затверджує керівник енергетичного підприємства.

Первинний протипожежний інструктаж

Проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника. Його повинні проходити:

 • усі новоприйняті на роботу (незалежно від того постійна вона чи тимчасова);
 • працівники, переведені з інших структурних підрозділів чи виробничих дільниць;
 • особи, які прибули на енергетичне підприємство у відрядження і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі;
 • працівники сторонніх організацій, які виконуватимуть на енергетичному підприємстві будівельно-монтажні, ремонтні та ін. роботи;
 • студенти під час виробничої практики (навчання).

Програму проведення первинного протипожежного інструктажу затверджує керівник відповідного структурного підрозділу і погоджує начальник служби пожежної безпеки (начальник служби охорони праці та пожежної безпеки).

Повторний протипожежний інструктаж

Проводиться на робочому місці з усіма працівниками не менше ніж один раз на рік за примірним переліком питань, з якими потрібно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів.

Позаплановий протипожежний інструктаж

Проводиться з працівниками на робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні:

 • у разі введення в дію нових нормативних актів з питань пожежної безпеки або внесення змін та доповнень до них;
 • у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації наявного пожежонебезпечного обладнання;
 • на вимогу посадових осіб, які мають відповідні повноваження щодо здійснення контролю за діяльністю енергетичного підприємства у сфері пожежної безпеки, якщо виявлено незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти у разі пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння;
 • в інших випадках за відповідними розпорядчими документами.

Знайдіть потрібний вам документ з охорони праці у Довіднику

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників споріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажу визначаються в кожному випадку окремо залежно від причин, що зумовили потребу його проведення.

Цільовий протипожежний інструктаж

Проводиться з працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, розігрівальних та інших) у разі ліквідації аварії, стихійного лиха;

Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо посадовими особами або фахівцями, які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, а також за потреби начальником служби пожежної безпеки (начальником служби охорони праці та пожежної безпеки).

Первинний, повторний та позаплановий протипожежні інструктажі завершуються перевіркою знань. Перевірку знань здійснює особа, яка проводила інструктаж.

Проведення протипожежних інструктажів може здійснюватись разом із відповідними інструктажами з охорони праці.

Про проведення усіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальних журналах робляться записи (окремо від інструктажів з питань охорони праці) за підписами осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив.

У разі організації вогневих робіт запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі, що дозволяє виконання робіт (в наряді-допуску на вогневі роботи тощо).

Cпеціальне навчання працівників енергетичних підприємств

Особи, які приймаються на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні проходити спеціальне навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму до початку самостійного виконання робіт, а потім щороку — перевірку знань.

Організація проходження працівниками спеціального навчання, перевірки знань та інструктажів з питань пожежної безпеки, а також протипожежних тренувань проводиться у порядку, встановленому енергетичним підприємством, на основі нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері пожежної безпеки.

Спеціальне навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та перевірка знань працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, проводиться:

1) попереднє спеціальне навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму проходять особи, яких приймають на роботу з підвищеною пожежною небезпекою, зокрема:

 • електрогазозварювальники;
 • особи, які мають брати безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б;
 • працівники складського господарства, де зберігаються пожежонебезпечні матеріали і речовини;
 • особи, які мають виконувати роботи на обладнанні, де використовуються легкозаймисті та горючі гази і рідини, речовини та матеріали, здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою, повітрям та одне з одним;
 • електрики, які працюють з електроустановками у пожежонебезпечних зонах;
 • інші категорії працівників, діяльність яких потребує більш глибоких знань з питань пожежної безпеки та відповідних навичок на випадок пожежі.

Знайдіть потрібну вам інструкцію з охорони праці у Довіднику

2) порядок, форма, місце проведення спеціального навчання, а також перелік робіт та спеціальностей, за якими проводиться таке навчання, встановлюються наказом по підприємству з урахуванням специфіки виробництва, характеру та виду робіт, вимог відповідних міжгалузевих і галузевих нормативних актів;

3) спеціальне навчання проводиться за програмою та тематичним планом, які розробляються службою пожежної безпеки енергетичного підприємства та затверджуються керівником, заступником керівника або головним інженером;

4) щороку працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, повинні проходити перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Перевірку знань працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, здійснює комісія, створена наказом по підприємству. Голову комісії призначає керівник посадової особи.

Після закінчення спеціального навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму у тих, хто навчався, приймаються заліки. Результати заліків оформлюються протоколом.

5) працівникам, які успішно склали заліки, видається відповідне посвідчення. У ньому робиться позначка про пройдену перевірку знань.

6) працівники, які показали незадовільні знання, мають один місяць, щоб пройти повторну перевірку знань з питань пожежної безпеки. Якщо результати повторної перевірки знань будуть незадовільними, працівник до роботи не допускається.

Перевірте свої знання з охорони праці

Навчання та перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки

У Правилах пожежної безпеки для підприємств енергетичної галузі вказано, що посадові особи енергетичних підприємств, до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки (керівники підприємств, їх заступники та головні інженери), а також безпосереднє виконання цих заходів повинні проходити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки до початку виконання своїх обов’язків та з періодичністю один раз на три роки.

Посадовими особами, до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки, є:

 • члени постійно діючих комісій з перевірки знань посадових осіб з питань пожежної безпеки;
 • керівники структурних підрозділів та їх заступники;
 • старші диспетчери;
 • диспетчери оперативно-диспетчерських служб;
 • начальники підстанцій та їх заступники;
 • працівники служб пожежної безпеки (служб охорони праці та пожежної безпеки);
 • інші категорії посадових осіб, визначених керівниками підприємств.

На енергетичних підприємствах відповідними наказами створюються постійно діючі комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки посадових осіб. До їхніх обов’язків входить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки, а також безпосереднє виконання цих заходів. Крім цього, складаються і затверджуються конкретні переліки посад, у разі призначення на які працівники зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб проводяться за такими програмами:

 • програма навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб, до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки (16 год);
 • програма навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб, до обов’язків яких належить безпосереднє виконання заходів пожежної безпеки (24 год).

Особам, які успішно пройшли перевірку знань і склали заліки, видається посвідчення. Результати заліків оформлюються протоколом.

Якщо посадові особи продемонстрували незадовільні знання, вони мають пройти протягом одного місяця повторну перевірку знань з питань пожежної безпеки. Ті, хто не пройдуть повторну перевірку знань, до роботи не допускаються.

Позачергова перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки за рішенням керівника енергетичного підприємства передбачена у таких випадках:

 • технічне переоснащення обладнання, пов’язаного з підвищенням пожежної небезпеки;
 • переміщення посадової особи на іншу посаду, яка потребує додаткових знань з пожежної безпеки;
 • встановлення посадовими особами, які мають відповідні повноваження для здійснення контролю за діяльністю енергетичного підприємства у сфері пожежної безпеки, фактів необізнаності працівника з нормативними актами щодо питань пожежної безпеки;
 • пожежа у приміщеннях та на території енергетичного підприємства.

Протипожежні тренування

Такі тренування є однією з основних форм виробничого навчання і підвищення кваліфікації працівників. Вони проводяться згідно з інструкцією з організації протипожежних тренувань на енергетичних підприємствах. Річний графік і тематика спільних протипожежних тренувань погоджуються зі структурними підрозділами територіального органу ДСНС України.

Головні цілі проведення протипожежних тренувань з працівниками:

 • набуття навичок самостійно та швидко приймати правильне рішення щодо гасіння і ліквідації пожежі, аварії;
 • організація рятування та евакуації людей і матеріальних цінностей;
 • відпрацювання взаємодії з підрозділами ОРСЦЗ та іншими підрозділами взаємодії відповідно до оперативного плану або картки гасіння пожежі;
 • набуття навичок чітких та швидких дій з перемикання або знеструмлення технологічного обладнання;
 • визначення безпечних та ефективних методів гасіння пожежі на обладнанні, особливо в електроустановках, що перебувають під напругою, та набуття навичок застосування первинних засобів пожежогасіння;
 • набуття навичок надання першої домедичної допомоги потерпілим від пожежі та від отруєння продуктами горіння.

Для проведення протипожежних тренувань керівник тренування розробляє програму. Вона затверджується керівником енергетичного підприємства або об’єкта на підставі річної тематики цехових, об’єктових та спільних протипожежних тренувань.

Допускається проведення спільних спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, протиаварійних та протипожежних тренувань. Також допускається проведення спільних спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, протиаварійних та протипожежних тренувань.

Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України діють з 19.04.2019. Водночас втратив чинність, наказ Міністерства палива та енергетики України від 26.07.2005 № 343 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України».

Головні статті у травні

Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України
У № 5 "Довідника"Консультації фахівців, корисні поради та пам’ятки, аналіз законодавства
Зміни до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків; Атестація робочих місць за умовами праці: які переліки скласти; З інвалідністю — за комп’ютер: чи проводити атестацію робочого місця та інші корисні матеріали, написані професіоналами.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді