Комісія із соціального страхування

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Дізнайтеся, які функції виконує комісія із соціального страхування та скачайте форму протоколу комісії (уповноваженого) із соцстрахування на підприємстві.

 

 

Нормативне регулювання

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги в Україні за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору чи цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначаються та надаються за основним місцем роботи (діяльності).

Онлайн-сервіс визначення коду причини нещасного випадку

Згідно з ч. 3 ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-IV рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства.

Комісія (уповноважений) є фактично посередником між працівником та Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

27 липня 2018 року набула чинності Постанова правління Фонду від 19.07.2018  № 13 «Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» (далі — Положення).

Пунктом 1.2 розділу І Положення № 13 встановлено, що на підприємстві має бути розроблено Положення про комісію із соціального страхування, яке визначає основні завдання, сферу дії, перелік повноважень, організаційні засади членів комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства та інше.

Утворення комісії із соціального страхування

Комісія утворюється на кожному підприємстві, що використовує найману працю незалежно від форми власності.

Робота комісії здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї роботодавцем та представником застрахованих осіб.

Члени комісії делегуються кожною представницькою стороною самостійно у рівній кількості залежно від чисельності застрахованих осіб на підприємстві.

Робота комісії із соціального страхування
Ірина Шкарівськапостійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Виникає багато спорів щодо матеріальних виплат членам сім’ї у зв’язку зі смертю працівника внаслідок нещасного випадку

 

Представником застрахованих осіб є профспілкова організація підприємства, а за її відсутності — інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб (представник).

Якщо на підприємстві діє кілька профспілкових організацій, делегування членів комісії від застрахованих осіб провадиться об’єднаним представницьким органом, який створено цими профспілковими організаціями за ініціативою будь-якої профспілки.

Рішення про делегування членів до комісії із соціального страхування підприємства оформлюються:

 • роботодавцем — його наказом або іншим розпорядчим документом;
 • представником застрахованих осіб — постановою виборного органу профспілкової організації (об’єднаного представницького органу профспілкових організацій) або відповідним рішенням іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси застрахованих осіб.

Якщо підприємство має структурні підрозділи, які самостійно здійснюють нарахування і виплату заробітної плати то у кожному такому підрозділі створюється окрема комісія.

Комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом.

 

При чисельності застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників підприємства обирається уповноважений із соціального страхування підприємства, який здійснює свої повноваження відповідно до Положення.

На новоствореному підприємстві комісія (уповноважений) створюється (обирається) у місячний строк після державної реєстрації підприємства.

Роботодавець та представник застрахованих осіб повинні сприяти роботі комісії.

Взаємодія комісії з розслідування нещасних випадків із правоохоронцями

Повноваження, права та обов’язки комісії (уповноваженого) із соціального страхування

Комісія підзвітна роботодавцю та представнику застрахованих осіб. Також її робота в установленому порядку підлягає перевірці робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України або його відділеннями.

Відповідно до Положення № 13, комісія:

 • приймає рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності  і передає його роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків тощо;
 • перевіряє правильність видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення;
 • здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам;
 • веде облік осіб, які часто та довго хворіють, а також осіб, які отримали листки непрацездатності у зв’язку із невиробничими травмами;
 • аналізує, інформує та вносить пропозиції роботодавцю та представнику застрахованих осіб з питань зниження рівня захворюваності;
 • контролює своєчасність направлення до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення;
 • проводить на підприємстві роз’яснювальну роботу та надає консультації з питань надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду та здійснює інші повноваження.

Забезпечуючи виконання наданих повноважень, комісія підприємства має право:

 • отримувати від роботодавця відомості щодо суми фінансування Фондом для надання матеріального забезпечення найманим працівникам;
 • отримувати від робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення безкоштовні консультації з питань застосування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • звертатися за необхідності до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства;
 • перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності;
 • звертатися до органів Фонду у разі спору між комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та роботодавцем з питань надання матеріального забезпечення застрахованим особам підприємства, а також у випадку невиконання роботодавцем рішень комісії (уповноваженого);
 • вносити до органів Фонду пропозиції щодо організації та удосконалення роботи по соціальному страхуванню на підприємстві.

Водночас на комісію підприємства покладаються і обов’язки, зокрема:

 • здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам роботодавцем за рахунок коштів Фонду як за власною ініціативою, так і у зв’язку із зверненням застрахованих осіб;
 • вживати заходів зі своєчасного надання на підприємстві застрахованим особам матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
 • брати участь у перевірках, що здійснюються на підприємстві органами виконавчої дирекції Фонду з питань правильності використання страхових коштів, надавати з цього приводу необхідні документи та пояснення;
 • здійснювати заходи щодо усунення виявлених комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та контролюючими органами порушень з питань надання матеріального забезпечення та використання страхових коштів.

Організація роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць.

Члени комісії беруть участь у її засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам.

Комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів та присутності представника кожної сторони. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним. Рішення оформлюється протоколом в день його прийняття.

Строк повноважень комісії встановлюється спільним рішенням представницьких сторін.

Робота комісії із соціального страхування після введення е-лікарняних

Постановою КМУ від 17.04.2019 № 328 затверджено Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього.

Крім того, 04.06.2021 набув чинності наказ МОЗ України від 01.06.2021 № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки», яким затверджено низку документів, зокрема і Порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

Згідно з цими актами листок непрацездатності, що формується у Електронному реєстрі листків непрацездатності, є такою ж підставою для звільнення від роботи, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, як і його паперова версія.

Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності роз’яснив, що отримання е-лікарняного не впливає на процедуру призначення, розрахунку та виплати матеріального забезпечення.

Комісія із соціального страхування на підприємствах продовжує свою роботу та зберігає весь обсяг функцій, передбачених Положенням № 13.

Розслідування нещасних випадків: яку документацію оформити

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді