Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Як має бути організована робота з охорони праці в закладах освіти? Які обов’язки мають посадові особи щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання? Всі ці питання урегульовані у Положенні про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти.

Ви можете скачати всі додатки, наведені у статті, одним архівом

Як розслідувати нещасні випадки під час навчання за новим Порядком

Положення з охорони праці в закладах освіти 2018

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (далі – Положення № 1669) затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669. Документ набрав чинності 13.03.2018 року. Водночас втратив чинність наказ МОН від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах».

Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти № 1669 поширюється на заклади дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної, спеціалізованої, фахової передвищої, вищої освіти та заклади післядипломної освіти, установи, що належать до сфери управління МОН.

Воно визначає єдину систему організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів та працівників закладів освіти, а також обов’язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і праці, запобігання травматизму.

Обов’язки посадових осіб щодо організації роботи з охорони праці в закладах освіти

Ступінь відповідальності за створення безпечних умов освітнього процесу напряму залежить від того, які функції та обов’язки покладено на посадову особу. Розглянемо далі, які обов’язки щодо організації роботи з охорони праці мають керівник закладу освіти, заступник керівника, декан факультету, завідувач кафедри, завідувач кабінету, лабораторії, майстерні, навчально-виробничої майстерні, старший майстер, майстер виробничого навчання, викладач, учитель, класовод, куратор групи, класний керівник та вихователь.

Керівник закладу освіти

Ректор, директор, завідувач закладу освіти не дозволяє проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов. Згідно з Положенням № 1669 керівник:

 • створює в закладі освіти службу охорони праці, безпеки життєдіяльності, яка безпосередньо підпорядковується йому;
 • призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти та визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує функціонування системи управління охороною праці.

Крім того, він виконує такі обов’язки:

 • призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо;
 • затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
 • перед початком навчального року, а також періодично протягом навчального року оцінює технічний стан обладнання та устаткування навчальних приміщень закладів освіти;
 • уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;
 • укладає колективний договір (угоду), що містить розділ з охорони праці, безпеки життєдіяльності, та забезпечує його виконання;
 • організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти;
 • організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів, зокрема з охорони праці, з безпеки життєдіяльності;
 • організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду один раз на 5 років інструкцій з охорони праці для працівників та інструкцій з безпеки під час проведення навчання для здобувачів освіти;
 • контролює забезпечення здобувачів освіти та працівників закладів освіти спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
 • сприяє проведенню дозиметричного контролю відповідно до нормативно-правових актів з обов'язковою реєстрацією в спеціальному журналі;
 • забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та працівників закладів освіти;
 • сприяє виконанню організаційно-технічних заходів упровадження системи стандартів безпеки праці, проведенню атестації робочих місць за умовами праці;
 • організовує проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників закладів освіти.

Це не повний перелік обов’язків керівника навчального закладу. Повний перелік, наведений у Положенні про організацію охорони праці в закладах освіти, налічує 22 пункти – найбільше серед усіх посадових осіб навчального закладу.

Заступник керівника

Проректор, заступник директора, завідувач організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів (факультетів, кафедр, кабінетів, лабораторій тощо) заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу. Крім того, особа, яка обіймає цю посаду:

 • забезпечує впровадження відповідних вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в освітній процес;
 • контролює проведення улаштування і обладнання навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортзалів тощо;
 • здійснює контроль за безпечним використанням навчального обладнання, приладів, хімреактивів тощо, що використовуються під час освітнього процесу;
 • бере участь у підготовці студентських загонів, учнівських об'єднань щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та відпочинку в місцях їх дислокації;
 • один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників закладу освіти з охорони праці, безпеки життєдіяльності, бере участь у складі комісії з перевірки знань;
 • контролює проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності із здобувачами освіти, працівниками в структурних підрозділах;
 • забезпечує роботу щодо розроблення і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників закладу освіти та інструкцій з безпеки під час проведення навчання для здобувачів освіти, при виконанні практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо;
 • забезпечує розроблення інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які переглядаються один раз на 3 роки відповідно до Положення про розробку інструкцій;
 • затверджує погоджені службою охорони праці, безпеки життєдіяльності добові норми зберігання і витрачання отруйних речовин, легкозаймистих рідин та інших пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів;
 • контролює дотримання працівниками закладу освіти посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці, безпеки життєдіяльності;
 • та ін.

Декан факультету

Декан факультету забезпечує створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу, керує розробленням і періодичним переглядом інструкцій з охорони праці та інструкцій з безпеки під час проведення навчання, узгоджує їх із службою охорони праці, безпеки життєдіяльності та подає на затвердження керівнику закладу освіти, організовує на факультеті проведення інструктажів для здобувачів освіти з питань безпеки життєдіяльності та виконує інші, передбачені Положенням про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти, обов’язки.

Дотримуємося правил пожежної безпеки у навчальних закладах

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри є відповідальним за створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу на кафедрі. Він також виконує такі обов’язки:

 • вносить питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності в освітні програми, методичні рекомендації до лабораторних робіт, курсових та дипломних робіт і проектів;
 • організовує розроблення і періодичний перегляд (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці та інструкцій з безпеки під час проведення навчання, узгоджує їх із службою охорони праці закладу освіти та подає на затвердження керівнику;
 • проводить з кожним працівником кафедри інструктажі з охорони праці, оформляє у журналі реєстрації інструктажів;
 • організовує проведення із студентами інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • забезпечує навчання і перевірку знань з питань охорони праці студентів та працівників, які працюють в умовах підвищеної небезпеки;
 • складає і направляє заявки на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту;
 • забезпечує своєчасну явку на періодичний медичний огляд працівників
 • та ін.

Завідувач кабінету, лабораторії, майстерні, навчально-виробничої майстерні, старший майстер, майстер виробничого навчання є відповідальним за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

Викладач, учитель, класовод, куратор групи, класний керівник, вихователь є відповідальним за збереження життя і здоров'я здобувачів освіти під час освітнього процесу, забезпечує проведення освітнього процесу, що регламентується законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та виконує інші обов’язки.

Інструктажі з безпеки життєдіяльності в закладах освіти

Зі здобувачами освіти проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності. Вони охоплюють питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

Учні, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9 класу.

Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до закладу освіти здобувача освіти проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службами охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Якщо в навчальному закладі навчається понад 200 осіб, згадані вище служби проводять навчання з вихователями, класоводами, класними керівниками, майстрами виробничого навчання, кураторами груп тощо. Вони, своєю чергою, інструктують здобувачів освіти перед початком навчального року.

Зверніть увагу!

Програма вступного інструктажу розробляється в закладі освіти на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти.

Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом керівника закладу освіти.

Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, перед початком канікул, а також за межами закладу освіти, де освітній процес пов’язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров’я факторів.

Такий інструктаж проводять викладачі, вчителі, класоводи, куратори груп, класні керівники, тренери, керівники гуртків тощо. Його мають пройти не тільки здобувачі освіти, а й батьки, які беруть участь у позанавчальних заходах.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності із здобувачами освіти проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, зміни умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, трудового навчання, виробничої практики, професійної підготовки тощо), нещасних випадків.

Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться із здобувачами освіти у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, проведення науково-дослідних робіт на навчально-дослідній ділянці тощо).

Реєстрація первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності проводиться в журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності, що зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді