Інструкція з охорони праці для інженера-електроніка

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Ознайомтеся з примірною інструкцією з охорони праці для інженера-електроніка та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

Скачуйте інструкції з охорони праці та пожежної безпеки

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці інженера-електроніка розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.02.1998 №4, з наступними змінами і доповненнями.

1.2. До роботи інженером-електроніком допускається особа:

 • не молодше 18 років, яка має відповідну повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр);
 • володіє достатніми теоретичними знаннями і професійними навичками;
 • не має протипоказань до роботи за станом здоров’я;
 • пройшла попередній (при вступі на роботу) і періодичний (під час трудової діяльності) медичні огляди (проводяться згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорни здоров’я від 21 травня 2007 року № 246);
 • пройшла навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, а також вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з охорони праці на робочому місці, перевірку знань вимог охорони праці, стажування на робочому місці (за необхідності) і має відповідну групу з електробезпеки. Повторні інструктажі проводяться не рідше одного разу на півроку.

Медичні огляди працівників: для чого та як проводити

1.3. Інженер-електронік відповідає за:

 • правильну оперативну технічну експлуатацію електронного устаткування для забезпечення його безперервного і високопродуктивного функціонування;
 • проведення перевірок роботи обладнання для забезпечення своєчасного виявлення та усунення несправностей;
 • виконує інші функціональні обов’язки згідно з посадовою інструкцією.

1.4. Інженер-електронік зобов’язаний:

 • дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • забезпечувати безпечну експлуатацію обладнання, комп’ютерних систем і телекомунікацій, безаварійну роботу електромережі, систем освітлення, вентиляції і кондиціювання та іншого обладнання на дорученій ділянці роботи (профілактичний огляд, оцінка технічного стану, технічне обслуговування, попереджувальний поточний ремонт тощо);
 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з питань охорони праці, що стосуються правил безпечної експлуатації та технічного обслуговування електронного устаткування;
 • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я інших людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
 • підтримувати порядок і чистоту на робочому місці та стежити за особистою гігієною;
 • не допускати порушень правил пожежної безпеки;
 • використовувати за призначенням інструменти, устаткування та засоби індивідуального захисту, а також вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння;
 • зберігати і вживати їжу в установлених і обладнаних для цього місцях;
 • вміти надавати домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків та в інших ситуаціях;
 • знати місця зберігання аптечки, пожежного інвентаря, гідрантів, шляхи евакуації людей, а також номери телефонів для виклику екстрених аварійних служб;
 • знати способи звільнення потерпілого від враження електричним струмом;
 • не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та пожежної безпеки;
 • проходити за затвердженими графіками навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки;
 • негайно повідомляти безпосередньому керівнику на підприємстві (установі) про ситуації, що загрожують життю і здоров’ю людей;
 • пропонувати керівництву шляхи та способи вирішення завдань і проблем з питань охорони праці у випадку недостатності власних повноважень і ресурсів.

Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. До оперативного обслуговування електронного устаткування допускаються працівники, які знають оперативні схеми, експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли відповідне навчання.

2.2. Перед початком роботи інженер-електронік повинен:

 • ознайомитися зі станом та режимом роботи устаткування на своїй дільниці в обсязі, встановленому відповідною інструкцією;
 • у разі проведення робіт позмінно, одержати від працівника попередньої зміни інформацію про стан устаткування, за яким необхідно вести ретельний нагляд, а також про стан устаткування, що перебуває в ремонті або резерві;
 • перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію тощо;
 • ознайомитись з усіма записами та розпорядженнями, зробленими за період, який минув з його останньої зміни;
 • підготувати необхідні засоби індивідуального захисту;
 • оформити, якщо це передбачено відповідною інструкцією, приймання зміни записом у журналі, а також в оперативній схемі власним підписом та підписом працівника, який її здає;
 • доповісти старшому зміни про початок роботи та про неполадки, виявлені під час прийняття зміни.

2.3. Забороняється допускати до роботи працівника з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також з явними ознаками захворювання.

Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи інженер-електронік зобов’язаний:

 • утримувати електронне обладнання у справному технічному стані;
 • використовувати безпечні прийоми праці, що відповідають вимогам правил охорони праці;
 • утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце, за необхідності правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту;
 • звертати увагу на поведінку інших працівників, стан їхнього здоров’я, стежити за дотримання вимог виробничої санітарії та пожежної безпеки;
 • вести затверджену у встановленому порядку технічну та оперативну документацію.

3.2. Інженеру-електроніку заборонено:

 • працювати за умов недостатнього освітлення;
 • курити в приміщеннях;
 • залишати без нагляду електронагрівальні прилади.

3.3. Під час роботи потрібно здійснювати постійний контроль за справністю обладнання, інструментів, блокувальних пристроїв, сигналізації, електропроводки.

3.4. Після ремонту електронного устаткування інженер-електронік зобов’язаний у присутності працівників, що працюють на ньому, перевірити його справність і передати обладнання в роботу.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно навести лад на робочому місці;

4.2. Відключити і знеструмити обладнання, оргтехніку, вимкнути світло.

4.3. Прибрати інструменти і матеріали, що використовувались під час виробничого процесу, в місце, призначене для їхнього зберігання;

4.4. Перевірити зроблені за час роботи записи в експлуатаційних журналах.

4.5. Повідомити безпосередньому керівництву про виявлені під час роботи неполадки і несправності обладнання та про інші фактори, що впливають на безпеку праці.

4.6. Здійснити інші заходи, передбачені посадовою інструкцією чи іншими локальними актами.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій і аварій на виробництві (поява запаху газу, задимлення, виявлення підвищеного тепловиділення від устаткування, підвищеного рівня шуму під час його роботи, несправності заземлення, загоряння матеріалів і обладнання, раптового припиненні подачі електроенергії тощо) інженер-електронік вживає заходів щодо їх локалізації та ліквідації.

5.2. Якщо працівник не спроможний самостійно вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених ним порушень у роботі обладнання, він зобов’язаний негайно повідомити про це безпосередньому керівнику, а за його відсутності – керівнику вищого рівня та викликати у разі необхідності представників аварійної та (або) технічної служб.

5.3. У разі пожежі, задимлення або загазованості потрібно негайно вжити заходів щодо евакуації людей з приміщення відповідно до затвердженого плану евакуації та розпочати ліквідацію пожежі наявними засобами пожежогасіння. Якщо загорівся електрокабель або електроустаткування, необхідно їх без зволікання знеструмити.

5.4. У разі нещасного випадку (травм) потрібно надати домедичну допомогу потерпілому, за необхідності викликати швидку медичну допомогу, доповісти про подію керівництву.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді