Безпека праці при звалюванні дерев

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Під час звалювання дерев дуже важливо дотримуватися визначеної у законодавстві послідовності дій. Про те, як безпечно організувати роботи з видалення дерев і які нормативні документи визначають ці вимоги — далі у статті.

Лісоруб — найбільш травмонебезпечна професія на підприємствах лісового господарства. Праця лісоруба відзначається важкістю і напруженістю роботи і становить потенційну загрозу й небезпеку для здоров’я і життя працівників. Саме тому законодавство встановлює багато вимог до порядку проведення лісосічних робіт та підготовки працівників.

Як організувати роботи зі звалювання дерев

Законодавча база

Вимоги безпеки під час робіт із видалення дерев у лісовому господарстві визначають Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Мінекономіки від 27.11.2023 № 17953 НПАОП 02.0-7.01-23 (далі НПАОП 02.0-7.01-23). Вони встановлюють загальні вимоги до безпечного виконання всіх робіт, пов'язаних з веденням лісового господарства та лісової промисловості, а також робіт із зеленими насадженнями.

Керівник суб’єкта господарювання на основі результатів оцінювання професійних ризиків повинен розробити та вжити необхідних запобіжних заходів для забезпечення належного стану безпеки та умов праці на робочих місцях.

Зазначений результат оцінювання професійних ризиків повинен періодично оновлюватись, насамперед, якщо відбулися значні зміни, внаслідок яких оцінка могла втратити актуальність (відповідність дійсності), або в разі перевищення рівня впливу на працівників шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища за результатами лабораторних досліджень.

Роботодавець повинен не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання лісосічних робіт надіслати до територіального органу Держпраці за місцем виконання робіт інформацію про місце та час виконання робіт в одному з таких випадків:

 • планується виконання робіт з ушкодженими стихійними природними явищами насадженнями (вітровально-буреломні лісосіки);
 • на роботах одночасно буде зайнято понад 10 працівників суб’єкта господарювання (суб’єктів господарювання);
 • разі значної зміни інтенсивності робіт.

Лісосічні роботи — комплекс основних технологічних операцій із заготівлі деревини та виробничих операцій з обробки і переміщення лісоматеріалів, що заготовлюються, а також підготовчих і допоміжних операцій під час виконання робіт на лісосіці.

Організаційне та технологічне керівництво роботами в лісі здійснюють майстер або бригадир, які пройшли перевірку знань із безпечного ведення робіт. У розпорядженні керівника робіт має бути стільки бригад (ланок), скільки він спроможний щозмінно організувати та проконтролювати (п. 4 гл. 1 розд. Х НПАОП 02.0-7.01-23).

На найбільш небезпечних територіях роботи мають виконуватися під постійним наглядом найдосвідченого майстра або іншої посадової особи, відповідальної за безпеку і здоров’я на робочих місцях, яку призначив роботодавець.

Роботи в лісових масивах, що ймовірно забруднені вибухонебезпечними предметами, а також у тих, що розташовані поруч з тимчасово окупованими територіями, у зонах, де проводились воєнні (бойові) дії та/або які перебували в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), необхідно розпочинати після проходження процедури передачі відповідальності щодо очищеної території від операторів протимінної діяльності до місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Адамович Вікторія головний редактор системи «Експертус Охорона праці», Київ
У консультації знайдете відповіді на актуальні запитання працівників і роботодавців про те, як безпечно працювати під час воєнного стану, які зміни в законодавстві врахувати, які

Координатор з питань безпеки праці

Порядок виконання робіт суб’єктами господарювання на території лісосік (ділянках, об’єктах тощо) замовника оформлюється договором між замовником та виконавцями робіт з визначенням координаторів з питань безпеки праці, які відповідальні за безпеку їх виконання.

Якщо лісосічні та інші роботи проводять два або більше суб’єктів господарювання, замовник призначає координатора (координаторів) з питань безпеки праці із числа посадових осіб замовника, які пройшли навчання та перевірку знань з питань безпеки праці та мають відповідну підготовку.

Координатор з питань безпеки праці, призначений замовником, має право:

 • безперешкодного доступу до місць виконання робіт суб’єктів господарювання, які використовують найману працю на території (лісосіках, ділянках, об’єктах) замовника, з метою здійснення моніторингу за станом безпеки праці на робочих місцях та контролю за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а також усунення ними раніше виявлених порушень, зазначених в акті;
 • вимагати від працівників знання та виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та актів роботодавця з безпеки та здоров’я працівників на роботі, використання робочого обладнання за призначенням, правил користування засобами колективного та індивідуального захисту, що безпосередньо стосуються виконуваної ним роботи;
 • вимагати від роботодавців, що організовують та виконують роботи на території замовника, дотримання мінімальних вимог щодо безпеки і здоров’я працівників на роботі, контролювати дотримання вимог інших правил, рекомендацій, інструкцій з безпеки та здоров’я працівників на роботі. Під час здійснення такого контролю не допускаються дії, що принижують честь і гідність або порушують інші права працівників;
 • вимагати від роботодавця забезпечення працівниками обов’язкового проходження у встановленому законодавством порядку медичних оглядів та навчання з питань безпеки та здоров’я працівників на роботі;
 • вимагати від роботодавця негайного усунення наявних порушень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

За наявності обґрунтованої безпосередньої загрози здоров’ю чи життю працівників координатор має право вимагати від роботодавців негайно усунути наявні порушення у сфері безпеки праці.

Якщо роботодавець не зробить цього у визначений термін координатор з питань безпеки праці повідомляє замовника, а замовник інформує про це територіальний орган Держпраці за місцем виконання робіт. Замовник також має право призупинити або припинити дію договору із суб’єктом господарювання на виконання робіт до повного усунення виявлених порушень.

Обов'язки координатора з питань безпеки праці:

 • координувати питання дотримання працівниками безпечного виконання робіт, пов’язаних з веденням лісового господарства та лісової промисловості, а також робіт із зеленими насадженнями відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових актів з безпеки праці;
 • надавати рекомендації щодо методів та способів безпечного виконання робіт між співвиконавцями, виконавцями та замовником, зокрема тих, які створюють пряму та потенційну небезпеку для працівників під час їх перебування та виконання робіт на території замовника;
 • координувати дії осіб, відповідальних за безпеку праці, щодо вжиття ними всіх запобіжних заходів з метою мінімізації шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та усунення професійних ризиків на робочих місцях суб’єктів господарювання, задіяних у виробничому процесі;
 • за необхідності пропонувати внесення змін до інструкцій з безпеки праці для професій та видів робіт працівників лісового господарства, карт технологічного процесу розроблення лісосіки та карт технологічного процесу на лісокультурні роботи щодо безпечного виконання відповідних робіт;
 • погоджувати безпечні способи праці під час виконання операцій технологічного процесу з відповідальним за безпеку праці лісосіки, зокрема, передбачені в картах технологічного процесу, та перевіряти їх виконання.

Також координатор повинен брати участь у нарадах, засіданнях, тренінгах, круглих столах, що стосуються розроблення проектної документації та безпечного виконання робіт у лісовій промисловості.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

Вимоги до працівників

Кожен працівник повинен дбати про свою власну безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я осіб, на яких можуть вплинути його дії чи бездіяльність під час роботи, відповідно до пройденого ним навчання, інструктажів та вказівок чи завдань роботодавця.

Для цього працівники повинні, зокрема, відповідно до пройденого навчання та вказівок роботодавця:

 • правильно і за призначенням використовувати устаткування, апаратуру, інструменти, небезпечні речовини, транспортні та інші засоби праці;
 • правильно використовувати надані йому в розпорядження засоби індивідуального захисту та після використання повертати їх на передбачене для цього місце;
 • за своєю ініціативою не відключати, не змінювати або не переставляти захисні пристосування, особливо ті, що встановлені на машинах, установках і спорудах, використовувати ці пристосування тільки за призначенням;
 • негайно повідомляти роботодавцю або працівникам, наділеним функціями щодо безпеки та здоров’я, про будь-яку виробничу ситуацію, щодо якої вони мають обґрунтовані підстави вважати, що вона становить серйозну і безпосередню загрозу безпеці і здоров’ю, а також про будь-який помічений дефект у захисній системі.

Норми забезпечення лісоруба спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту та строки носіння визначені у пункті 7 таблиці розділу ІV НПАОП 02.0-3.04-18.

До робіт із видалення дерев у лісовому господарстві допускають осіб, які:

 • досягли 18-річного віку;
 • пройшли навчання та перевірку знань НПАОП 02.0-7.01-23 та інших нормативно-правових актів з охорони праці;
 • поволоділи навичками безпечного виконання робіт і не мають медичних протипоказань щодо їх виконання (п. 1 гл. 1 розд. Х НПАОП 02.0-7.01-23).

Звалювання дерев бензопилами виконують працівники, які 

 • пройшли професійну підготовку, інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці та 
 • засвоїли вимоги безпеки під час проведення лісосічних робіт. 
 • Працівник, що звалює дерева бензопилою, повинен мати 6-й розряд (п. 1 гл. 3 розд. Х НПАОП 02.0-7.01-23).

До перероблення насіннєвої сировини в сушарках шишок допускаються особи, які досягли 18 років та пройшли інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці та не мають медичних протипоказань.

До роботи на рубках догляду в молодняках та вирубування підліску допускаються особи, які досягли 18 років, мають відповідну кваліфікацію, пройшли інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

До польових робіт, що проводяться в гірських районах, не допускаються особи, які не досягли 18 років.

До робіт із видалення дерев у лісовому господарстві залучають осіб за професіями «вальник лісу», «лісоруб» (підклас КП 6141 «Робітники, зайняті в лісовому господарстві, та лісоруби»), а також допоміжних працівників:

 • робітника на лісокультурних (лісогосподарських) роботах;
 • розмітника хлистів;
 • чокерівника;
 • навальника-штабелювальника деревини тощо.

Завдання та обов’язки, залежно від розряду, для професії «лісоруб» наведені у Випуску 3 «Лісове господарство і пов’язані з ним послуги» (розд. «Робітники. Лісозаготівельні роботи») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Створення безпечних умов праці на території проведення лісосічних робіт

До початку проведення основних лісосічних робіт необхідно виконати підготовчі роботи. Ці роботи повинні включати:

 • перевірку території на наявність вибухонебезпечних предметів на територіях та об’єктах, забруднених та/або імовірно забруднених ними;
 • перевірку рівня радіації на радіоактивно забруднених територіях;
 • розмітку границь пасік;
 • підготовку основної території лісосік;
 • підготовку намічених на лісосіках для першочергового використання верхніх лісоскладів та проміжних лісовантажних пунктів завширшки не менше ніж 1,5-кратна довжина дерев (деревних хлистів, сортиментів тощо), які трелюються;
 • комплекс робіт з підготовки додаткової робочої території лісозаготівельних бригад;
 • приземлення всіх небезпечних дерев та дерев, які перешкоджають безпечному виконанню робіт, у зовнішніх та внутрішніх зонах безпеки;
 • установлення побутового приміщення, знаків заборони за межами робочої території бригад.

За необхідності перелік підготовчих робіт може розширюватися.

Перед початком звалювальних робіт працівники зобов’язані:

 • надягти спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ;
 • одержати від керівника робіт завдання на виконання робіт із зазначенням місця їх проведення відповідно до карти технологічного процесу;
 • оцінити небезпеку щодо можливого падіння зламаних гілок і верхівок із звалювальних та стоячих поряд дерев;
 • визначити напрямок безпечного звалювання кожного дерева;
 • вирубати чагарник урівень із землею, прибрати захаращеність у радіусі щонайменше 70 см навколо дерева, що підлягає звалюванню;
 • підготувати дві відхідні доріжки завдовжки 4-5 м і завширшки не менше ніж 35 см під кутом 45-60° до напрямку, протилежного напрямку падіння дерева;
 • у разі звалювання дерева в напрямку до вершини схилу крутістю до 15° відхідні доріжки необхідно прокладати під кутом 60° до напрямку, протилежного напрямку падіння дерева;
 • перед звалюванням небезпечних дерев потрібно попередньо перевірити міцність таких дерев (зламів) звалювальною вилкою, з дотриманням вимог безпеки зняти завислі гілки, верхівки та злами.

Уздовж стежок, трелювальних волоків і доріг, які проходять через небезпечну зону звалювання дерев, шляхів переходу працівників з пасіки на пасіку потрібно встановити переносні знаки заборони (п. 13 гл. 3 розд. Х НПАОП 02.0-7.01-23).

Характерні порушення під час лісосічних робіт

Лісосічні роботи повинні виконуватись відповідно до затверджених карт технологічного процесу розроблення лісосіки, а за необхідності згідно з іншою проектно-технологічною документацією, яка затверджується у встановленому порядку (положеннями, проектами організації робіт, типовими технологічними процесами, технологічними регламентами, технологічними інструкціями тощо), зміст яких не суперечить нормативно-правовим актам з охорони праці.

Карту технологічного процесу розробляють у трьох примірниках. Один примірник погодженої та затвердженої карти технологічного процесу повинен зберігатись в інженера із заготівлі деревини суб’єкта господарювання лісової галузі. Інші два погоджені та затверджені примірники передайте у структурний підрозділ (лісництво, лісопункт), керівник якого зобов’язаний передати майстрові чи іншому керівнику робіт під підпис один примірник карти (п. 14 гл. 1 розд. Х НПАОП 02.0-7.01-23).

Правила звалювання дерев

Організаційне та технологічне керівництво роботами в лісі та на лісоскладах повинні здійснювати майстер або бригадир, які пройшли навчання та перевірку знань з безпечного ведення конкретних робіт. У розпорядженні керівника робіт повинна бути така кількість бригад (ланок), роботу яких він спроможний організувати та проконтролювати.

Під час проведення рубок слід забезпечувати безпеку всього комплексу лісосічних робіт та інших підготовчих робіт як на лісосіках, так і на додатковій робочій території бригад, у зовнішніх зонах безпеки. Дерева, що заважають звалюванню та/або трелюванню інших, намічених до рубання, необхідно включати під час відводів лісосік до тих, які підлягають спилюванню, і вчасно приземлювати.

Дерева потрібно звалювати на попередньо підготовлену ділянку в бік напрямку вітру, нахилу дерева, розвитку крони або однобічного покриття її снігом (льодом), а під час проведення несуцільних рубок, прорубування просік та на початку розроблення пасіки — у просвіти між деревами (п. 14 гл. 3 розд. Х НПАОП 02.0-7.01-23).

Перед початком спилювання дерев вальник лісу має переконатися у відсутності сторонніх людей у небезпечній зоні, окрім помічника вальника, а перед падінням дерева — подати гучний сигнал. У разі звалювання дерев одним працівником його помічник повинен залишити небезпечну зону.

Безпека праці при звалюванні дерев  Яким інструментом забезпечити працівників, які виконують лісосічні роботи

У всіх випадках на початку падіння дерева працівник, що здійснює валку лісу, і його помічник повинні негайно відійти підготовленими доріжками в безпечне місце на відстань не менше ніж 5 м.

На схилах крутістю понад 15° усім працівникам, що задіяні у звалювальному процесі, необхідно перебувати на схилі не нижче від дерев, що приземляються.

У разі зависання дерева призупиняють роботу в небезпечній зоні, що створюється за його можливого падіння, а також під час падіння дерева, що підтримує зависле, до приземлення завислого дерева (п. 46 гл. 3 розд. Х НПАОП 02.0-7.01-23).

Проведення лісосічних робіт необхідно припинити під час зливи, граду, грози, хуртовини, густого туману в умовах обмеженої видимості менше ніж 50 м, без штучного освітлення в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

Роботи на найбільш небезпечних територіях необхідно виконувати під постійним наглядом найбільш досвідченого майстра або іншої посадової особи, відповідальної за безпеку і здоров’я на робочих місцях, яка призначена роботодавцем.

Під час звалювання, трелювання (у тому числі наземного спуску круглих лісоматеріалів) та навантажування деревини необхідно використовувати надійні засоби сигналізації. Сигнал «пуск» повинен подавати спеціально призначений керівником лісосічних робіт працівник або сам керівник. Тимчасова зупинка руху, експлуатації технічних засобів або коней повинна здійснюватися за сигналом будь-якої особи.

Перед відпилюванням (відрубуванням) верхівок повалених дерев їх слід звільняти від деревини, що притискує верхівку. Під час відокремлення верхівок від нестійко лежачих дерев та тих, що лежать серединою на випуклих елементах рельєфу чи на інших деревах, працівнику заборонено перебувати поруч з приверхівковою частиною стовбура, яка після обезвершинення може травмувати працівника некерованим рухом.

У разі якщо лісосічні роботи виконуються на територіях, що прилягають до доріг, які з’єднують населені пункти, уздовж доріг необхідно встановлювати знаки безпеки.

Додаткові знаки заборони необхідно встановлювати перед місцем проведенням лісосічних робіт уздовж шляхів найбільш імовірного переміщення людей (доріг, стежок, волоків, водних об’єктів тощо), що перетинають лісосіку та додаткову робочу територію бригад або наближаються до неї на відстань менше ніж радіус небезпечної зони звалювання дерев. У разі машинного звалювання або трелювання дерев у темряві знаки заборони необхідно штучно освітлювати.

Проведення лісосічних робіт у заболоченій місцевості та заплавних місцях дозволяється лише після замерзання або підсихання ґрунту.

Усі працівники, які виконують лісосічні роботи або переміщення лісоматеріалів, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет) або спецодяг, який має світлоповертальні елементи і вставки сигнальних кольорів, та бути в захисних касках.

Роботодавець повинен додатково забезпечити працівників, які працюють на схилах, засобами проти ковзання.

Під час виконання лісосічних робіт бригада повинна складатись не менше ніж з двох працівників, один з яких призначається старшим. Під час роботи вони повинні бути в полі зору один одного.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді