Інструкція з охорони праці для оператора АЗС

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для оператора АЗС є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для заправника при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці оператора АЗС є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання оператором АЗС (далі — оператор) вимоги з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

1.2. Інструкція з охорони праці для заправника розроблена відповідно до таких нормативних актів:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказом МНС України від 09.07.2012 № 964;
 • Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417 та Правил пожежної безпеки для об'єктів зберігання транспортування та реалізації  нафтопродуктів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 24.12.2008 № 658;
 • та інших нормативних документів, що регламентують питання технічної експлуатації АЗС.

Леонід Шевчук викладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцях

1.3. У своїй діяльності оператор керується посадовою інструкцією, цією інструкцією та іншими локальними актами, які діють на підприємстві.

1.4. У разі пошкодження здоров’я оператора з вини власника, оператор має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання вимог цієї інструкції оператор несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.6. До роботи оператором може бути допущена особа, не молодша 18 років, яка має середню освіту, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці, навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і має про це відповідне посвідчення, навчання за професією на спеціальних курсах з одержанням відповідного посвідчення та стажування на робочому місці, а також пройшла медичний огляд і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

Оператор, який працює з електричним обладнанням, також повинен пройти навчання правил його безпечної експлуатації і мати відповідне посвідчення.

1.7. Під час виконання роботи на оператора можуть впливати такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, як:

 • підвищена загазованість парами нафтопродуктів та відпрацьованих газів автотранспортних засобів;
 • ударна хвиля, висока температура (під час вибуху або пожежі пароповітряної суміші);
 • небезпека наїзду автотранспортних засобів;
 • незадовільні метеорологічні умови;
 • недостатня освітленість робочого місця;
 • ураження електричним струмом;
 • інші негативні фактори.

1.8. З метою дотримання правил з охорони праці оператор повинен:

 • неухильно дотримуватися вимог інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють на підприємстві;
 • виконувати умови утримання території АЗС та приміщень магазину у
  належному  санітарному стані;
 • дотримуватися правил користування засобами вимірювальної техніки та нормативно-правових актів з продажу нафтопродуктів і супутніх товарів; 
 • перевіряти наявність вивішених на видимих місцях плакатів, щодо обов’язків водіїв під час заправляння автотранспорту, а також інструкцій з пожежної безпеки;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не допускати в службові приміщення АЗС сторонніх осіб (за винятком  службових осіб органів виконавчої влади та державного нагляду за  наявності у них посвідчень для проведення перевірок у межах їх компетенції);
 • бути уважним до сигналів водіїв автотранспортних засобів;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • не торкатися до рухомих частин механізмів (обладнання), струмоведучих частин, електричних дротів, кабелів, патронів освітлення, пристроїв заземлення тощо;
 • утримувати робоче місце в чистоті, не захаращувати його, не приносити на роботу будь-які легкозаймисті матеріали;
 • дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • знати місця розташування аптечки, первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними;
 • знати та вміти надавати домедичну допомогу потерпілому у разі нещасного випадку.

1.9. Оператор забезпечується спеціальним робочим одягом та взуттям, а також засобами індивідуального захисту за встановленими нормами відповідно до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 № 1804, та вимог, встановлених колективним договором.  

1.10.  Одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту повинні зберігатися в окремих сухих приміщеннях, ізольовано від інших предметів і матеріалів, бути розфасованими за видами, зростом, розмірами і захисними властивостями.

Законопроєкт про безпеку праці: як зміняться обов’язки інженера з охорони праці

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи оператор повинен отримати завдання від безпосереднього керівника.

2.2. Одягти спецодяг, охайно заправити його, а також заправити під головний убір волосся.

2.3. Підготувати робоче місце до виконання робіт, прибрати всі непотрібні речі.

2.4. Впевнитись, що робоче місце достатньо освітлене.

2.5.  Підібрати та підготувати необхідні інструменти та обладнання, перевірити справність засобів зв’язку.

2.6. Пересвідчитись, що обладнання, за допомогою якого виконується робота, перебуває у полі зору, а прилади управління розміщені у встановленому порядку.

2.7. Перевірити справність всіх пускових та блокувальних пристроїв обладнання, наявність та надійність заземлення роздавальних колонок та пістолетів, справність електропроводки.

2.8. Перевірити наявність та справність засобів пожежогасіння (комплектність протипожежного щита, наявність ящиків з піском, вогнегасників тощо).

2.9. Забезпечити можливість вільного доступу автотранспорту до паливороздавальних колонок.

2.10. Пересвідчитись у наявності на АЗС інструкцій з експлуатації обладнання з вимогами щодо дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки.

2.11. Ознайомитись із зауваженнями працівників попередньої зміни та прийняти зміну.

2.12. Про всі виявлені несправності обладнання, інвентарю, електропроводки та інші неполадки оператор повинен негайно повідомити безпосереднього керівника і приступити до роботи після їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

Під час виконання роботи оператор повинен:

3.1. Контролювати розміщення на АЗС транспортних засобів, які очікують заправки з тим, щоб у разі аварії забезпечити можливість їх маневрування та евакуації.

3.2. Слідкувати, щоб автомобілі, які перебувають у черзі на заправку, розміщувалися не ближче ніж як за 3 метри до автомобіля, що заправляється. Всі наступні автомобілі повинні розміщуватися на відстані не менше 1 метра один від одного.

3.3. Стежити за наповненням резервуару у процесі приймання нафтопродуктів з тим, щоб запобігти його переповненню.

3.4. Здійснювати зливання нафтопродуктів в резервувари в присутності водія автоцистерни.

3.5. Підтримувати на робочому місці чистоту. Слідкувати за герметичністю фланцевих, різьбових та інших типів з’єднань у колонках, роздавальних рукавах, трубопроводах та арматурі. Негайно усувати витікання нафтопродуктів, яке виникло.

3.6. Забезпечити повне злиття нафтопродуктів, доставлених на АЗС в автомобільних цистернах, переконавшись у цьому шляхом огляду цистерни після її зливання.

3.7. Для відкривання і закривання пробок металевої тари, проведення робіт із обслуговування та ремонту технологічного обладнання використовувати інструменти з матеріалу, що не утворює іскор.

Інструкція з охорони праці для оператора АЗС Як безпечно експлуатувати електричний ручний інструмент

3.8. Забороняється приймання нафтопродуктів у разі:

 • відсутності на автоцистернах пломб вантажовідправника, їх пошкодження (у разі пломбування автоцистерни); 
 • відсутності свідоцтва про повірку автоцистерни;
 • несправності зливного пристрою автомобільної цистерни;
 • несправності заземлювального пристрою;
 • початку грози;
 • наявності підтоварної води і механічних домішок у нафтопродуктах;
 • невідповідності якості нафтопродуктів вимогам нормативних документів;
 • відсутності паспорта якості нафтопродукту або неналежного його оформлення (відсутність номера, марки та виду нафтопродукту, не зазначення усіх показників його якості);
 • відсутності декларації про відповідність нафтопродукту, реєстраційного номера сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності.

3.9. Під час заправляння автотранспортних засобів оператор забезпечує дотримання таких вимог з охорони праці:

 • подача автомобілів на заправку здійснюється своїм ходом з подальшим вимкненням двигунів до початку процесу заправляння;
 • мотоцикли й моторолери подаються до паливороздавальних колонок з вимкненими двигунами (пуск та вимкнення двигунів здійснюється на відстані не менше 15 м від колонок);
 • відпуск нафтопродуктів споживачам дозволяється у баки автотранспортних засобів, металеві каністри чи каністри з полімерних матеріалів, які призначені для зберігання нафтопродуктів і на яких нанесене відповідне маркування. Забороняється відпуск палива в скляну тару чи тару з полімерних матеріалів, яка не призначена для цих цілей;
 • розлиті на землю нафтопродукти негайно засипаються піском або для цього застосовуються спеціальні хімічні речовини;
 • просочений нафтопродуктами пісок і промаслені обтиральні матеріали збираються в металеві ящики з кришками, які щільно закриваються і після закінчення робочого дня вивозяться з території АЗС;
 • проведення на території АЗС зварювальних, газополум'яних та інших робіт з використанням відкритого вогню здійснюється лише з дозволу адміністрації;
 • прибирання території АЗС проводиться інструментами, виготовленими з  матеріалу, що не утворює іскор.

3.10. Оператору забороняється:

 • заправляти автотранспортні засоби з увімкненими двигунами;
 • працювати в одязі та взутті, які облиті бензином;
 • палити і користуватися відкритим вогнем;
 • заправляти транспортні засоби (крім легкових автомобілів), у яких перебувають пасажири;
 • заправляти автомобілі, завантажені небезпечним вантажем (вибуховими речовинами, стисненими та зрідженими горючими газами, отруйними та радіоактивними речовинами);
 • допускати на територію АЗС і заправляти трактори, які не обладнані іскрогасниками;
 • відпускати паливо роздавальними колонками, які підключені до заповнюваних резервуарів (під час зливання нафтопродуктів);
 • приєднувати заземлювальні провідники до пофарбованих чи забруднених частин автоцистерни;
 • використовувати як заземлювачі трубопроводи з легкозаймистими речовинами та горючими газами, а також інші трубопроводи;
 • дозволяти проїжджати автотранспорту над підземними резервуарами;
 • відпускати паливо роздавальними колонками, які підключені до заповнюваних резервуарів (під час зливання нафтопродуктів);
 • експлуатувати вибухозахищене електрообладнання зі знятими деталями оболонки, зокрема кріпильними, передбаченими його конструкцією;
 • виконувати будь-які роботи, не пов’язані з прийманням або відпуском нафтопродуктів.

3.11. Оператор  АЗС, в обов’язки якого входить завідування спеціалізованим магазином, зобов’язаний:

 • щоденно  оглядати склад і перевіряти стан тари та упаковки, стан обладнання;
 • слідкувати, щоб масла і мастила в тарі зберігалися на стелажах у спеціально відведеному місці;
 • не захаращувати проходи між стелажами, проходи до рубильників та шляхи евакуації порожньою тарою, інвентарем, а також іншими предметами.

3.12. Заправляти автомобілі й дорожні машини можна тільки механізованим способом.

Дізнайтеся більше про інформаційні ресурси з охорони праці_Журнал

Дізнайтеся більше про інформаційні ресурси з охорони праці_Журнал

Перейти до відео

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити заправне обладнання у разі однозмінної роботи. У разі двозмінної — передати зміннику з обов’язковим записом у спеціальному журналі.

4.2. Зняти спецодяг, провітрити його та покласти у вогнетривку шафу.

4.3. Відключити електрообладнання від електромережі, візуально перевіривши його стан;

4.4. Привести себе у порядок, вимити руки і обличчя з милом та переодягтися.

4.5. За необхідності повідомити безпосереднього керівника про недоліки і неполадки, що спостерігалися під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійною ситуацією вважається:

 • наїзд транспорту;
 • руйнування конструкцій обладнання;
 • ураження електричним струмом;
 • падіння і травмування;
 • розгерметизація трубопроводів з викидом продукту в зовнішнє середовище;
 • обрив й коротке замикання електрокомунікацій та електрообладнання;
 • виникнення пожежі, запаху гару, диму, газу, горілої ізоляції тощо.
 • витік нафтопродукту з паливороздавальної колонки, резервуара;
 • розрив (обрив) заправних шлангів і раптовий вихід з ладу обладнання;
 • загазованість (понад 100 мг/м3) в будівлях АЗС.

5.2. У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до неї, потрібно вжити всіх можливих заходів щодо її усунення, відключити рубильник електроживлення і припинити заправку автомашин, попередити усіх, хто поруч, про небезпеку, повідомити про подію керівництву підприємства та діяти згідно з планом ліквідації аварії (на АЗС повинні бути розроблені плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій відповідно до вимог законодавства).

5.3. При виявленні витоку нафтопродукту з резервуару викликати аварійну службу, звільнити територію станції від автомашин, повідомити керівництво АЗС.

5.4. Необхідно зупинити роботу електрообладнання у разі:

 • переривання подачі електроенергії;
 • займання обшивки електрообладнання чи наявності запаху горілої ізоляції;
 • появи незвичного шуму чи вібрації.
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИС експерт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому?

5.5. У випадку пожежі (чи загоряння) необхідно:

 • вжити заходів щодо перміщення транспортних засобів за територію АЗС;
 • евакуювати працівників зі службових приміщень;
 • про надзвичайну ситуацію негайно повідомити пожежну службу за телефоном 101;
 • приступити до ліквідації загоряння відповідно до вимог інструкції з пожежної безпеки.

5.6. Якщо стався нещасний випадок і є потерпілі, а також у разі раптового захворювання працівника необхідно:

 1. Усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого (звільнити його від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що горить тощо).
 2. Надати потерпілому домедичну допомогу (залежно від ураження відновити прохідність дихальних шляхів, зробити штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, наклавши пов’язку тощо) та викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103 або ж невідкладно здійснити заходи щодо транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад;
 3. Виконати інші дії щодо надання домедичної допомоги постраждалому згідно з приписами, передбаченими відповідною інструкцією, яка діє на підприємстві та обов’язково вивчається його працівниками при проходженні інструктажів з питань охорони праці.

5.7. У разі загрози виникнення або виникненні інших аварійних ситуацій викликати інші аварійно-рятувальні служби (газорятувальну тощо) і діяти відповідно до вказівок керівника або особи, що його заміщує.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді