Положення про діяльність уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці

Скачайте зразок Положення про діяльність уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

 

Служба охорони праці на підприємстві під час виконання своїх обов’язків взаємодіє, зокрема, з представниками профспілки, а якщо її немає — з уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці (уповноважений з ОП). Уповноваженого з ОП призначають для оперативного контролю за станом охорони праці на робочих місцях. Під час виконання своїх обов’язків він взаємодіє із СОП.

Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці: основні обов’язки та права

На підприємстві за участю представників роботодавця — власника підприємства або уповноваженого ним органу, трудового колективу на підставі Типового положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 № 56, з урахуванням специфіки виробництва, опрацьовують Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з ОП.

Це положення затверджують загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства.

Пропонуємо вам готовий зразок Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з охорони праці, який ви легко зможете змінити з урахуванням особливостей вашого підприємства.

1. Загальні вимоги Положення

1.1. Положення визначає вимоги до діяльності уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці.

1.2. Уповноваженого з питань охорони праці обирають для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

1.3. Уповноваженого з питань охорони праці обирають простою більшістю голосів, відкритим голосуванням та на строк, визначений загальними зборами трудового колективу підприємства. Уповноваженим з питань охорони праці не може бути обрано працівника, який згідно з посадовими обов’язками відповідає за забезпечення безпечних та здорових умов праці.

1.4. У своїй діяльності уповноважений з питань охорони праці керується законодавством України, нормативно-правовими актами з питань охорони праці, статутом підприємства та положенням про діяльність уповноваженого з питань охорони праці.

1.5. Уповноважений з питань охорони праці проходить навчання з охорони праці за рахунок роботодавця відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

1.6. Уповноважений з питань охорони праці перевіряє на підприємстві дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

1.7. Уповноважений з питань охорони праці не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу на загальних зборах трудового колективу.

2. Функціональні обов’язки уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці

2.1. Для створення безпечних і здорових умов праці на виробництві, оперативного усунення виявлених порушень уповноважений з питань охорони праці здійснює контроль за:

 • відповідністю нормативно-правовим актам з охорони праці:
  • умов праці на робочих місцях, безпеки технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стану засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками, проходів, шляхів евакуації та запасних виходів, а також санітарно-побутових умов;
  • праці жінок, неповнолітніх та інвалідів;
  • забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, мийного та знешкоджувальними засобами, організації питного режиму;
  • проведення навчання, інструктажів та перевірки знань працівників з охорони праці;
  • проходження працівниками попереднього та періодичних медичних оглядів;
 • безоплатним забезпеченням працівників нормативно-правовими актами з охорони праці та додержанням працівниками в процесі роботи вимог цих нормативно-правових актів;
 • своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком нещасних випадків та професійних захворювань;
 • виконанням наказів, розпоряджень, заходів з охорони праці, у тому числі заходів з усунення причин нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, зазначених в актах розслідувань.

2.2. Уповноважений з питань охорони праці негайно повідомляє директора підприємства про будь-який нещасний випадок чи ушкодження здоров’я, що сталися з працівником на виробництві, та надають допомогу потерпілому.

2.3. Уповноважений з питань охорони праці бере участь у:

 • розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • розгляді небезпечної виробничої ситуації для життя чи здоров’я працівника або для інших працівників, виробничого середовища чи довкілля — у разі відмови працівника виконувати за цих причин доручену йому роботу;
 • комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
 • опрацюванні розділу «Охорона праці» колективного договору, комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів, підвищення поточного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань.

3. Права уповноваженого з питань охорони праці

Уповноважений з питань охорони праці має право:

 • безперешкодно перевіряти на підприємстві стан безпеки та гігієни праці, додержання працівниками вимог нормативних актів з охорони праці на підприємстві, колектив якого його обрав;
 • вносити роботодавцю обов’язкові для розгляду пропозиції про усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки та гігієни праці, здійснювати контроль за реалізацією цих пропозицій;
 • звертатися по допомогу до органу державного нагляду в разі, якщо він вважає заходи роботодавця з охорони праці недостатніми;
 • вимагати припинення роботи на робочому місці в разі виникнення загрози життю або здоров’ю працівників;
 • вносити пропозиції щодо притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;
 • бути обраним до складу комісії з питань охорони праці підприємства в разі її створення.

4. Гарантії прав та діяльності уповноваженого з питань охорони праці

4.1. Будь-які законні інтереси працівників у зв’язку з виконанням ними обов’язків уповноваженого з питань охорони праці не можуть бути обмежені. Їхнє звільнення або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності здійснюється лише за згодою найманих працівників.

4.2. Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення строку своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних зборів трудового колективу.

mquestion04.png  Дізнайтеся, як створити електронний документообіг в системі управління охороною праці

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді