Інструкція з охорони праці механіка

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Інструкція з охорони праці для механіка є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для механіка при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для механіка є документом, що містить обов’язкові для дотримання механіком вимоги з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

Дізнайтеся, коли переглядати інструкцію

1.3. Працювати механіком може особа, яка досягла 18-річного віку, має відповідну технічну вищу освіту, стаж роботи за фахом на інженерно-технічних посадах, пройшла навчання з безпечних методів і прийомів виконання роботи, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці, має відповідну групу з електробезпеки та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

1.4. На механіка можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як:

 • нервово-психологічне та емоційне перенапруження;
 • підвищений рівень шуму;
 • ураження електричним струмом;
 • інші негативні фактори.

1.5. Механік повинен:

 • здійснювати керівництво виробничо-господарською діяльністю підпорядкованих підрозділів, забезпечити ефективне використання обладнання та ресурсів;
 • організувати безперервне і комплектне забезпечення підприємства інструментом та технологічним оснащенням із найменшими витратами на їх виготовлення, експлуатацію, ремонт і зберігання;
 • здійснювати заходи з удосконалення організації виробництва, механізації та автоматизації виробничих процесів, впровадження прогресивних форм організації праці та інше;
 • нести персональну відповідальність за стан охорони праці в підпорядкованих підрозділах та безпечне виконання робіт працівниками безпосередньо на робочих місцях;
 • контролювати дотримання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, координувати з цією метою роботу відповідних служб;
 • вносити керівництву підприємства пропозиції про заохочення працівників, накладення дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни та правил охорони праці, застосування за необхідності заходів матеріального впливу;
 • організовувати роботу з підвищення кваліфікації працівників, проводити виховну роботу в колективі;
 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.6. Під час роботи механік забезпечується засобами індивідуального захисту з урахуванням галузевих норм та відповідно до вимог законодавства з охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи механік повинен:

 • одягти спецодяг та спецвзуття;
 • оглянути і впорядкувати робоче місце;
 • проаналізувати технологічне змінне завдання та визначити необхідні заходи для його реалізації;
 • ознайомитись зі станом і умовами праці на виробничих місцях та технологічних ділянках;
 • перевірити стан готовності обладнання до роботи за режимами, що зазначені в технологічній документації, забезпеченість працівників інвентарем і матеріалами тощо;
 • поставити завдання керівникам підпорядкованих служб.

2.2. Вжити заходів щодо усунення виявлених несправностей обладнання, інвентарю, електропроводки тощо.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Пересуваючись територією підприємства, механік повинен бути уважним і дотримуватися запобіжних заходів, пам’ятаючи, що в умовах підвищеного шуму звукові сигнали, які подаються транспортними засобами, можуть бути нечутними.

3.2. Перебуваючи в зоні особливої уваги, необхідно триматися на безпечній відстані від джерела потенційної небезпеки, а також бути обережним біля відкритих оглядових ям, люків, спусків, драбин, дверей тощо.

3.3. Під час роботи механік забезпечує:

 • дотримання вимог нормативних актів, а також наказів і приписів контролюючих органів та керівництва підприємства з питань охорони праці в підпорядкованих підрозділах;
 • контроль технічного стану виробничого обладнання, інструменту, будівель і споруд;
 • надійну, безаварійну і технічно-грамотну експлуатацію систем і комунікацій теплопостачання, газопостачання, вентиляційних систем та ліфтів на підвідомчих об’єктах;
 • здійснення заходів з усунення виявлених конструктивних недоліків обладнання, механізмів та інструменту, своєчасної заміни та модернізації застарілого обладнання;
 • безпечну експлуатацію, своєчасне проведення випробувань, дефектоскопію відповідних деталей і вузлів, реєстрацію і технічне опосвідчення, а також ревізію вантажопідіймальних машин та механізмів, апаратів і посудин, що працюють під тиском, іншого устаткування, що закріплене за службою механіка;
 • наявність у підрозділах технічної документації, яка необхідна для безпечної експлуатації об’єктів виробництва;
 • розроблення технологічної документації на вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються підпорядкованими підрозділами;
 • розроблення і здійснення заходів щодо підготовки підприємства до роботи в літній та осінньо-зимовий період;
 • наявність плакатів, знаків та іншої наочної продукції, що стосується питань безпечного обслуговування і ремонту обладнання;
 • своєчасне впровадження в підпорядкованих підрозділах засобів механізації, що покращують умови праці та знижують виробничий травматизм;
 • аналіз причин аварій, травматизму, професійної захворюваності працівників, пов’язаних із експлуатацією та ремонтом машин, установок і споруд.

3.4. Механік бере участь у розслідуванні причин аварій, нещасних випадків, які сталися під час експлуатації, монтажу, демонтажу та ремонту машин, механізмів, установок і споруд.

Як розслідувати нещасний випадок: алгоритм дій

3.5. Механік залучається до розробки організаційно-технічних заходів з попередження аварій, пожеж, нещасних випадків і професійних захворювань, які пов’язані з експлуатацією устаткування і механізмів та їх ремонтом.

3.6. Крім того механік:

 • забезпечує дотримання встановленого порядку допуску персоналу до обслуговування складних механізмів і агрегатів;
 • організовує своєчасне навчання, атестацію і перевірку знань персоналу, який обслуговує вантажопідйомні механізми, посудини, що працюють під тиском, а також інше устаткування;
 • забезпечує своєчасне розроблення інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, надає практичну допомогу керівникам підпорядкованих виробничих підрозділів у складанні таких інструкцій;
 • перевіряє наявність у підпорядкованих підрозділах нормативних актів з питань охорони праці відповідно до специфіки їхньої діяльності, локальних актів підприємства (накази, розпорядження, колективний договір, графіки проведення періодичних медичних обстежень працівників тощо), а також своєчасність ознайомлення працівників із цими документами;
 • бере участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці на підприємстві.

3.7. Спільно з відповідними службами механік організує підготовку списків з переліками робіт, професій, посад, прізвищ працівників, зокрема:

 • зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці;
 • яким безкоштовно видається спецодяг та інші засоби індивідуального захисту;
 • робіт, пов’язаних із підвищеною небезпекою, на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск;
 • робіт, до яких передбачені додаткові (підвищені) вимоги з безпеки праці та осіб, яким необхідно пройти попереднє навчання і перевірку знань.
Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно прослідкувати за тим, щоб устаткування було від’єднане від джерел живлення.

4.2. Забезпечити прибирання приміщень і території від технологічного та іншого сміття. Помістити інструменти, пристосування і матеріали у відведене для зберігання місця; скласти відповідну технологічну документацію тощо.

4.3. Повідомити керівництву про закінчення роботи та виявленні несправності обладнання і механізмів, інші нештатні ситуації та вжиті заходи реагування.

4.4. Зняти спецодяг і взуття та сховати їх у відведене для зберігання місце. Умитися (прийняти душ), переодягнутися.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій (замикання електропроводки, задимлення, поява сторонніх звуків, запахів та ін.), які можуть призвести до травмування людей, механік зобов’язаний негайно від’єднати механізм від електроживлення та вжити заходів щодо ліквідації такої ситуації. Слід негайно проінформувати про інцидент, що стався керівництво.

5.2. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу, зазначивши адресу місця роботи, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
 • вжити заходів з гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності.

Як уникнути штрафів за порушення вимог пожежної безпеки

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому невідкладну домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді