Продовження строку дії інструкції з охорони праці

25914

Запитання

Нормативно-правовими актами передбачено строки перегляду інструкцій з охорони праці. Якщо при перегляді інструкції не було виявлено недоліків, чи може керівник підприємства наказом продовжити строк її дії?

Відповідь

Згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, інструкція є актом з охорони праці підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства, будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням роботодавця чи уповноваженого ним органу виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.

Коли переглядають інструкції з охорони праці

Інструкції розробляються на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства та з урахуванням конкретних умов виробництва і вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації виробників устаткування.

На роботодавця покладається загальне керівництво розробкою та переглядом інструкцій. За затвердження інструкцій також відповідає роботодавець. Безпосередні керівники робіт розробляють або переглядають необхідні інструкції і відповідають за їх дотримання.

Інструкції, які вводяться в дію (або переглядаються) на підприємстві, реєструються службою охорони праці в Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві.

Перегляд інструкцій має проводиться в строки, передбачені НПАОП, на основі яких їх розроблено, але не рідше ніж один раз на 5 років (для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, — не рідше ніж один раз на 3 роки). До настання таких строків перегляд може відбуватися у разі:

  • зміни законодавства України про працю та охорону праці;
  • набрання чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці;
  • аварійної ситуації або нещасного випадку, що спричинили необхідність перегляду (зміни) інструкції.

Продовження строку дії інструкції з охорони праці Якою має бути інструкція з охорони праці під час дистанційної роботи в умовах карантину?

Також підставою для перегляду інструкції можуть бути зміна технологічного процесу або умов праці, впровадження нових технологій, видів устаткування, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв, інструментів та видів енергії тощо. У такому випадку інструкцію переглядається до впровадження змін.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» в інструкціях з охорони праці

Для створення безпечних і здорових умов праці на підприємстві розробляють інструкції з охорони праці. У статті підкажемо, яку інформацію необхідно вказати у розділі «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях», адже саме в цьому розділі розробники інструкцій найчастіше припускаються помилок.
10220

Посадова інструкція інженера з експлуатації машинно-тракторного парку

Посадові інструкції — це обов’язкові документи, що мають бути на кожному підприємстві. Пропонуємо скачати готовий зразок посадової інструкції інженера з експлуатації машинно-тракторного парку.
5367

Інструкція з охорони праці для охоронника

Інструкція з охорони праці для охоронця є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для охоронника при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.
11194