Група з електробезпеки інженера з охорони праці

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Робота інженера з охорони праці досить багатофункціональна і складна. Дізнайтеся, чи повинен інженер з охорони праці для виконання своїх обов'язків мати групу з електробезпеки?

Кваліфікаційні вимоги до інженера з охорони праці регулює розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336, та пункт 1.5. Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держналядохоронпраці від 15.11.2004 № 255; НПАОП 0.00-4.35-04 (далі — Типове положення).

Як організувати роботу СОП

Вимоги до інженера з охорони праці

Незалежно від виду економічної діяльності підприємства, на якому працює інженер з ОП, він повинен знати такі нормативно-правові акти з охорони праці,  як:

 • Закон про охорону праці;
 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV;
 • Закон України «Про систему громадського здоров’я» від 06.09.2022 № 2573-IX;
 • Кодекс законів про працю України (КЗпП);
 • Типове положення про службу охорони праці підприємства;
 • Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затверджене наказом Держпраці від 21.03.2007 № 56;
 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджені наказом ДСНС від 25.01.2012 № 67;
 • Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246;
 • Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджені наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 1804;
 • Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затверджений постановою КМУ від 27.07.2003 № 994;
 • Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Держпраці від 21.12.1993 № 132;
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держпраці, Мінсоцполітики від 29.01.1998 № 9;
 • Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників та план заходів з його застосування, затверджений постановою КМУ від 25.11.2009 № 1262;
 • Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене наказом Держпраці від 21.03.2007 № 55;
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінсоцполітики, Держпраці від 09.01.98 № 4 (далі — ПБЕЕС);
 • Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966;
 • Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 337;
 • Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, затверджені наказом Мінсоцполітики від 14.02.2018 № 207;
 • Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом МОЗ, Держпраці від 23.09.1994 № 263/121;
 • Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджені наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248.

Якщо підприємство використовує устатковання, машини, механізми підвищеної небезпеки, інженер з ОП повинен пройти навчання та перевірку знань щодо нормативно-правових актів з охорони праці, які регулюють ці питання. Крім того, він має знати галузеві норми та правила, що враховують специфіку даного виду економічної діяльності.

Серед цих нормативних актів важливе місце посідають Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Інженер з охорони праці має досконало знати вимоги ПБЕЕС, адже згідно з пп. 1.3.2, 2.1.4 цих правил, фахівці служб охорони праці зобов'язані контролювати безпечну експлуатацію електроустановок.

Водночас фахівець з охорони праці не належить до категорії «електротехнічний працівник». Також його робота не пов’язана з обслуговуванням електроустановок.

Здійснюючи функції щодо контролю за безпечною експлуатацією електроустановок, він діє як інспектувальна особа.

Тому інженер з охорони праці згідно із законодавством повинен мати IV групу з електробезпеки. Вимога ця є обов’язковою, оскільки відповідно до п. 8.2 додатка 8 до НПАОП 40.1-1.21-98 фахівець з охорони праці бере участь в опосвідченні стану безпеки електроустановок. Аналогічні вимоги висунуті і до представників контролюючих органів, які здійснюють нагляд на об’єктах електрогосподарства підприємства.

Хто присвоює інженеру з охорони праці IV групу з електробезпеки

Посадові особи, як-от керівники підприємств, керівники служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці підприємств, проходять навчання з питань охорони праці у навчальних або галузевих навчальних центрах. На це вказує  розділ 5 Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Навчання з електробезпеки для присвоєння групи з електробезпеки не є винятком.

Комісія підприємства не може присвоїти або підтвердити інженеру з охорони праці IV групу з електробезпеки.

Перевіряє знання з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання у навчальних центрах, комісія, створена наказом Держпраці.зміст

Центральна частина статичний блок 2