Акт введення обладнання в експлуатацію

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
До експлуатації допускають засіб виробництва, який взято на облік (зареєстровано) в установленому порядку. У статті ви дізнаєтеся про вимоги законодавства до реєстрації засобів виробництва та зможете скачати чинну форму акта введення обладнання в експлуатацію.

Нормативне регулювання

Машини, устаткування, інструменти і пристосування мають відповідати вимогам державних стандартів. При здійсненні експлуатації обладнання слід керуватися не тільки вимогами нормативно-правових актів з охорони праці, але й вимогами експлуатаційної документації заводів-виготовлювачів, проектами виконання робіт, а також бухгалтерськими і податковими нормативними документами.

Виконувати роботу на несправних машинах та обладнанні, використовувати їх не за призначенням, а також експлуатувати обладнання, якщо відсутня експлуатаційна документація не дозволяється. Тобто, придбавши основний засіб, підприємство мусить ввести його в експлуатацію, щоб мати змогу використовувати його в подальшому в господарській діяльності.

Відповідно до пп. 14.1.138 Податкового кодексу України матеріальні активи платника податків визнаються основними засобами, якщо такий актив призначається для використання у господарській діяльності платника, його вартість перевищує 20 000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік.

Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів (конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій), зарахований на баланс за первісною вартістю.

Бухгалтерська класифікація основних засобів наведена в п. 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Вони поділяються на дві групи: основні засоби (дев’ять груп) та інші необоротні матеріальні активи (сім груп).

До однієї із таких груп належить група «Машини та обладнання».

Підставою для зарахування на баланс основних засобів є акт приймання-передачі (введення в експлуатацію).

Для аналітичного обліку та забезпечення спостереження за використанням у місцях експлуатації основних засобів кожному об’єкту присвоюється інвентарний номер, який закріплюється за об’єктом основних засобів на весь час його перебування на конкретному підприємстві.

Первинні документи, які використовуються для уввeдення основних засобів в експлуатацію та в інших випадках, мають містити таку інформацію:

  • назву документа;
  • дату складання;
  • назву підприємства, від iмені якого складений документ;
  • зміст, кількісні та вартісні показники господарської операції;
  • назву об’єкта основних засобів, йoго інвентарний номер, дата пoчатку і місце eксплуатації, термін корисного використання;
  • технічну характеристику (плoща, об’єм, ємність, потужність і iн.) і вартість об’єкта основних засобів, внесені поліпшення і амортизація тощо;
  • посади осіб, які здійснювали гoсподарську операцію і oформлення первинних документів з їx підписами;
  • перелік технічної документації, що пeредається (приймається) разом з oб’єктом основних засобів;
  • походження коштів, використаних для придбання, безкоштовного отримання, будiвництва чи поліпшення основного засобу;
  • особисті підписи або iнші дані, що дають змогу iдентифікувати осіб, які брали yчасть в господарській операції тощо.

Акт введення в експлуатацію основних засобів

Ані податкове, ані бухгалтерське законодавство не вимагають, щоб документальне оформлення основних засобів відбувалося лише на бланках типових форм. Отже, питання документального забезпечення суб’єкт господарювання може вирішувати самостійно, керуючись загальними правилами законодавства.

Звичайно підприємство може застосовувати і типові форми, встановлені відповідними нормативними актами, зокрема, наказом Міністерства статистики України від 29.12.95 № 352, яким затверджені типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів.

Також важливо, щоб при складанні типових форм з обліку та списання основних засобів розпорядники бюджетних коштів користувалися вимогами Порядку складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818 (далі — Порядок № 818).

При цьому п. 6 цього Порядку встановлено, що типові форми з обліку та списання основних засобів можуть застосовуватися і юридичними особами, створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Порядком № 818 передбачено, що акт введення в експлуатацію основних засобів застосовується для оформлення господарських операцій із зарахування об’єктів незавершених капітальних інвестицій до складу основних засобів, які придбані, створені (виготовлені), а також для введення в експлуатацію безоплатно отриманих основних засобів.

Інформація про основні засоби вноситься до акта із зазначенням назви об’єкта, інвентарного (номенклатурного) номера, первісної і ліквідаційної вартості, строку корисного використання, року випуску (побудови), номера паспорта, короткої характеристики об’єкта та інших відомостей.

Акт складається в одному примірнику комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника суб’єкта. Комісія оцінює наявність сертифікатів відповідності, комплектність та технічний стан засобу виробництва як за експлуатаційною документацією, так і за результатами зовнішнього огляду, випробування на холостому ходу та випробування під навантаженням.

Акт введення обладнання в експлуатацію затверджується керівником підприємства. Після оформлення він разом із технічною документацією, що стосується основних засобів, передається до бухгалтерської служби.

Після перевірки акта за формою та змістом бухгалтерська служба переносить інформацію до облікових регістрів, про що робиться відповідна позначка.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді